Opłaty


Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty. Są to przede wszystkim:

  • podatek VAT (od taksy notarialnej)
  • podatek od czynności cywilnoprawnych
  • podatek od spadków i darowizn
  • opłata sądowa

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są przez notariusza na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną (taksy notarialnej, podatków VAT, PCC i SiD, opłaty sądowej, itp.) z reguły konieczny jest kontakt osobisty z kancelarią notarialną, bądź – w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo o notariacie strony czynności notarialnej odpowiadają solidarnie za wynagrodzenie należne notariuszowi, zwyczajowo taksę notarialną pokrywa strona kupująca. Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Czy wiesz, że …

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Zwolnienie to stosuje się również do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej, a za stronę zwolnioną od ponoszenia taksy notarialnej opłatę tę ponosi Skarb Państwa.