Notariusz Olsztyn | Kancelaria Notarialna Michał Milewski w Olsztynie


KANCELARIA
NOTARIALNA
MICHAŁ MILEWSKI

ul. Głowackiego 14
10-448 Olsztyn
tel. (89) 534 94 90
(kontakt i lokalizacja)


Kancelaria mieści się w samym centrum Olsztyna przy ulicy Głowackiego 14 na 1 piętrze.

Parking znajduje się bezpośrednio przy budynku, naprzeciwko przy „Teatrze Lalek” oraz na Placu Solidarności, gdzie mieści się kilkadziesiąt miejsc postojowych.


O kancelarii

Historia Kancelarii Notarialnej Michał Milewski w mieście Olsztyn sięga roku 1993, kiedy została założona przez notariusz Halinę Milewską, a następnie w drodze sukcesji przekazana w ręce syna. Notariusz Michał Milewski prowadzi biuro notarialne od 2014 roku. Jako osoba zaufania publicznego działa zgodnie z prawem i etyką zawodową. Dokonuje czynności prawnych, do których został powołany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zgodnie z Ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Kancelaria Notarialna Michał Milewski mieści się na pierwszym piętrze nowoczesnego budynku przy ulicy Głowackiego 14 w Olsztynie, naprzeciwko „Teatru Lalek”. W bliskim sąsiedztwie znajdują się parkingi samochodowe oraz dwa przystanki autobusowe oddalone od siedziby biura o 2-3 minuty pieszo.

Czym zajmuje się notariusz?

Kancelaria notarialna nie jest miejscem, do którego chodzi się codziennie. Warto jednak wiedzieć, co robi notariusz i przy rozwiązaniu, jakich spraw może nam pomóc.

Notariusz jest osobą zaufania publicznego i korzysta przy tym z ochrony, która przysługuje funkcjonariuszom publicznym. Jego miejscem pracy jest zazwyczaj kancelaria notarialna, ale zdarza się, że wykonuje obowiązki także poza nią, jeśli zaistnieją szczególne okoliczności lub wymaga tego charakter czynności.

Notariusze posiadają szeroki zakres obowiązków. Ich głównym zadaniem jest sporządzanie dokumentów urzędowych, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Oryginały dokumentów pozostają u notariusza, a strony otrzymują odpisy aktów o mocy prawnej oryginału. Po 10 latach zostają oddane do sądu rejonowego właściwego dla siedziby kancelarii (w przypadku biura notarialnego Michała Milewskiego jest to sąd w mieście Olsztyn).

Notariusz dokonuje następujących czynności prawnych:

 1. sporządza akty notarialne, między innymi:
  • umowy sprzedaży: nieruchomości, w tym lokali mieszkalnych, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych, użytkowania wieczystego;
  • umowy darowizny nieruchomości,
  • umowy pożyczki,
  • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki,
  • oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego,
  • przeniesienia własności praw do nieruchomości rolnych na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
  • umowy przekształcenia spółdzielczych praw do lokali mieszkalnych w odrębną własność na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkalnych,
  • umowy majątkowe małżeńskie, w tym ustanawianie rozdzielności majątkowej, intercyzy,
  • podziały majątku dorobkowego małżonków,
  • pełnomocnictwa, pełnomocnictwo,
  • testamenty, mocą których testator na wypadek śmierci powołuje do spadku wskazane zgodnie z jego wolą osoby,
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia, mocą których stwierdza się, że spadkobiercami po osobie zmarłej – spadkodawcy są konkretne osoby; zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma moc równą prawomocnemu postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku; klient nie musi udawać się do sądu, gdyż wszystkie czynności związane z postępowaniem spadkowym po osobie zmarłej może dokonać w siedzibie Kancelarii Notarialnej Michała Milewskiego w Olsztynie,
 3. sporządza poświadczenia;
 4. doręcza oświadczenia;
 5. spisuje protokoły; w tym protokołuje przebiegu zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych, walnych zgromadzeń, zebrania wspólników, zebrania wspólnot mieszkalnych,
 6. sporządza protesty weksli i czeków;
 7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (depozyt notarialny);
 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów, w szczególności poświadcza podpisy pod umowami sprzedaży udziałów w spółkach kapitałowych (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), przeniesienia praw do działek ogrodowych pomiędzy członkami ogrodów działkowych, oświadczeniami rodziców wyrażającymi zgodę na wyjazd dziecka za granicę, zgodą na wyjazd samochodem za granicę,

Cennik usług notarialnych

Za wykonane czynności prawne notariusze pobierają wynagrodzenie, zwane taksą notarialną. Jej wysokość jest regulowana przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawem taksy notarialnej. Taksa notarialna reguluje maksymalną kwotę należną za wykonanie czynności prawnej i jej wysokość jest uzależniona od wartości przedmiotu wykonywanej czynności. Oprócz taksy notariusz pobiera podatki i opłaty, które przekazuje na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Poniżej prezentujemy maksymalne stawki od wartości przedmiotu danej czynności:

 • do 3000 zł – 100 zł
 • od 3000 zł do 10000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł
 • od 10000 zł do 30000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
 • od 30000 zł do 60000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
 • od 60000 zł do 100000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
 • od 1000000 zł do 200000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł
 • od 2000000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo ojczym, macocha i teściowie) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł

Godziny pracy, dojazd i parking

Kancelaria Notarialna Michał Milewski z siedzibą w mieście Olsztyn jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00. Po wcześniejszym umówieniu jesteśmy do Państwa dyspozycji także w soboty. W bliskim sąsiedztwie siedziby biura notarialnego znajdują się parkingi samochodowe oraz przystanki autobusowe. Parking dla samochodów znajduje się bezpośrednio przy budynku, naprzeciwko „Teatru Lalek” oraz na Placu Solidarności, gdzie mieści się kilkadziesiąt miejsc postojowych.